سالاد سزار
سالاد سبز
سالاد مرغ و قارچ
سالاد میکس
میرزا قاسمی مزبار
مزه ایرانی
تبوله مزبار
مزه لبنانی
سیخ مزه
میکس زیتون مغزدار مزبار
زیتون