نمایش یک نتیجه

سالاد آنتروکوت با مرغ

سالاد آنتروکوت با مرغ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان
سالاد زمستانی

سالاد اسفناج (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.40 از 5
42,000 تومان
سالاد بیتروت

سالاد بیتروت (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
36,000 تومان
سالاد بیکن

سالاد بیکن (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.00 از 5
42,000 تومان
سالاد پاستا

سالاد پاستا (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.75 از 5
36,000 تومان
سالاد سزار

سالاد سزار (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

38,000 تومان
سالاد فرانسوی

سالاد فرانسوی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.50 از 5
32,000 تومان
سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

34,000 تومان
سالاد مرغ پستو

سالاد مرغ پستو (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.67 از 5
42,000 تومان
سالاد مرغ سبز

سالاد مرغ سبز (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.20 از 5
42,000 تومان
سالاد نودل

سالاد نودل (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.00 از 5
38,000 تومان
سالاد یونانی

سالاد یونانی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان