نمایش یک نتیجه

سالاد آنتروکوت با مرغ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان

سالاد اسفناج (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.40 از 5
42,000 تومان

سالاد بیکن (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.00 از 5
42,000 تومان

سالاد پاستا (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.75 از 5
36,000 تومان

سالاد سزار (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.50 از 5
38,000 تومان

سالاد ماکارونی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.50 از 5
34,000 تومان

سالاد مرغ پستو (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.67 از 5
40,000 تومان

سالاد مرغ سبز (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.20 از 5
42,000 تومان

سالاد نودل (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.00 از 5
42,000 تومان