نمایش یک نتیجه

سالاد آنتروکوت با مرغ

سالاد آنتروکوت با مرغ (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
22,000 تومان
پیرکس سالاد آنتروکوت با مرغ

سالاد آنتروکوت با مرغ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان
سالاد الویه مرغ

سالاد الویه مرغ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.86 از 5
26,000 تومان
کاسه سالاد الویه مرغ

سالاد الویه مرغ (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
13,000 تومان
سالاد سزار

سالاد سزار (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان
پیرکس سالاد سزار

سالاد سزار (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان
سالاد مرغ پستو

سالاد مرغ پستو (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان
پیرکس سالاد مرغ پستو

سالاد مرغ پستو (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.67 از 5
40,000 تومان
سالاد مرغ سبز

سالاد مرغ سبز (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.20 از 5
42,000 تومان
کاسه سالاد مرغ سبز

سالاد مرغ سبز (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

21,000 تومان
سالاد مرغ و قارچ مزبار

سالاد مرغ و قارچ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.00 از 5
48,000 تومان
سالاد نودل

سالاد نودل (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان
سالاد نودل

سالاد نودل (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.00 از 5
42,000 تومان