نمایش یک نتیجه

سالاد پاستا

سالاد پاستا (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.75 از 5
36,000 تومان
کاسه سالاد پاستا

سالاد پاستا (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
18,000 تومان
سالاد سزار

سالاد سزار (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان
پیرکس سالاد سزار

سالاد سزار (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان
سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.50 از 5
34,000 تومان
کاسه سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

17,000 تومان
سالاد مرغ پستو

سالاد مرغ پستو (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان
پیرکس سالاد مرغ پستو

سالاد مرغ پستو (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.67 از 5
40,000 تومان