نمایش یک نتیجه

سالاد آنتروکوت با مرغ (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
22,000 تومان

سالاد آنتروکوت با مرغ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان

سالاد اسفناج (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

نمره 3.00 از 5
22,000 تومان

سالاد اسفناج (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.40 از 5
42,000 تومان

سالاد الویه مرغ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.86 از 5
26,000 تومان

سالاد الویه مرغ (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
14,000 تومان

سالاد بیکن (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.00 از 5
42,000 تومان

سالاد بیکن (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
22,000 تومان

سالاد پاستا (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.75 از 5
36,000 تومان

سالاد پاستا (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
18,000 تومان

سالاد سزار (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان

سالاد سزار (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.50 از 5
38,000 تومان

سالاد سیب زمینی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
30,000 تومان

سالاد سیب زمینی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

16,000 تومان

سالاد فرانسوی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.50 از 5
30,000 تومان

سالاد فرانسوی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

16,000 تومان

سالاد ماکارونی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.50 از 5
34,000 تومان

سالاد ماکارونی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

18,000 تومان

سالاد مرغ پستو (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان

سالاد مرغ پستو (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.67 از 5
40,000 تومان

سالاد مرغ سبز (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.20 از 5
42,000 تومان

سالاد مرغ سبز (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان

سالاد مرغ و قارچ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.00 از 5
48,000 تومان

سالاد نودل (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان

سالاد نودل (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.00 از 5
42,000 تومان