نمایش یک نتیجه

بورانی اسفناج (کاسه پذیرایی4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
16,000 تومان

بورانی بادمجان (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
40,000 تومان

بورانی بادمجان (کاسه پذیرایی4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
20,000 تومان

تبوله (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.20 از 5
12,000 تومان

حمص (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 3.29 از 5
20,000 تومان

زیتون پرورده (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
10,000 تومان

زیتون دانه انار (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 4.50 از 5
10,000 تومان

زیتون عسلی (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
10,000 تومان

ماست موسیر و نعنا (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

14,000 تومان

ماست و خیار و گردو (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.50 از 5
26,000 تومان

ماست و خیار و گردو (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

14,000 تومان

ماست و ریحان و نعنا (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

ماست و ریحان و نعنا (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
16,000 تومان

محمره (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.75 از 5
34,000 تومان

مطبل (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
26,000 تومان

میرزا قاسمی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
24,000 تومان

میرزا قاسمی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
12,000 تومان

میکس زیتون مغزدار (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
12,000 تومان